ประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 3 ฉบับ วันที่ 19 เมษายน 2567

  • ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เจตนารมณ์กาการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
    คลิกดูเอกสารที่นี่
  • ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
    คลิกดูเอกสารที่นี่
  • ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง สมรรถนะของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
    คลิกดูเอกสารที่นี่