แสดงความยินดีนักศึกษาพยาบาล ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด Best Simulation Award ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลของเรา
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
การประกวด Best Simulation Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
และมีกำหนดแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567
ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช