คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุุมธานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และหารือ กับทางโรงพยาบาลปทุมธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยน scenario และหารือเรื่อง lab SIM กับทางโรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นำโดย ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดี พร้อมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

เข้าร่วมแลกเปลี่ยน scenario และหารือเรื่อง lab SIM กับทางโรงพยาบาลปทุมธานี