นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับบัตรสมาชิกตลอดชีพพร้อมเข็มจากสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนัญชิฎา ดีวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ที่ได้รับมอบหมายให้เสนอคุณสมบัตินักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ที่เรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน เพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยมอบบัตรสมาชิกตลอดชีพพร้อมเข็มสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย