รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• 
มีความยินดีและขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ สาขา
(1) การพยาบาลผู้ใหญ่
(2) การพยาบาลผู้สูงอายุ
(3) การพยาบาลเด็ก
(4) การผดุงครรภ์
(5) การพยาบาลมารดาและทารก
(6) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(7) การพยาบาลจิตเวช
ทั้งนี้คุณสมบัติต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการพยาบาลหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จปริญญาโทในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง…คุณสมบัติอื่นและสวัสดิการเป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยปทุมธานีกำหนด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-975-6999 ต่อ 555
ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.