ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์มธุรส จันทร์แสงศรี ได้รับรางวัล“ผู้บริหารการพยาบาลดีเด่นโรงพยาบาลระดับชุมชน ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์มธุรส จันทร์แสงศรี

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ปี 2564 “ผู้บริหารการพยาบาลดีเด่นโรงพยาบาลระดับชุมชน”

อาจารย์มธุรส จันทร์แสงศรี  ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้ที่มีคุณูประการ แก่วิชาชีพพยาบาล โดยมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่กระจ่างชัด สมควรยิ่งกับรางวัลอันทรงเกียรติข้างต้น

ทั้งนี้คณะกรรมการโดยกองทุน หม่องเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล)จุฬาธุช มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ