ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ TCI กลุ่ม 1 นับเเต้มประกันคุณภาพ 0.8 คะแนน