ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.อนุสรา มั่นศิลป์ ผศ.อรทัย โสมนรินทร์ และ พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขำสมบัติ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เเละผู้สูงอายุ
👍ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (TCI กลุ่มที่ 1),2022, 31(2)88-100.
===================================
เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสอนสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่