แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนภายในประเทศ

แหล่งทุนต่างประเทศ

 

             สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.

         คำสั่งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

    

   เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งโ๕รงร่างวิจับ/วิทยานิพนธ์