ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร