โครงสร้างฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.วลัยนารี  พรมลา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ผศ.ดร.วลัยนารี  พรมลา

หัวหน้างานวิจัยและจัดการความรู้

 

อาจารย์ นพมาศ
ขำสมบัติ

หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคมและศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

อาจารย์ อาภรณ์
ศรีชัย

หัวหน้างานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ