การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 ผศ.น.ต.หญิง ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

[email protected]

 

 

ผศ.ดร.วลัยนารี  พรมลา

[email protected]

 

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา โตสงคราม

[email protected]

 

อาจารย์รัชนี  หาญสมสกุล

[email protected]

อาจารย์สุกัลยา  ศรัทธาธรรมกุล

[email protected]

พตอ.หญิงศิริวรรณ ตันนุกูล

[email protected]

 

ผศ.ดร.ผุสดี  ชูชีพ

[email protected]

 

ผศ.วรรณา มุ่งทวีเกียรติ

[email protected]

 

อาจารย์บังอร  อยู่นาน

[email protected]

พตอ.หญิงนพมาศ  ขำสมบัติ

[email protected]

 

อาจารย์ชนิดา  รำขวัญ

[email protected]

 

อาจารย์ จิตรลดา สมประเสริฐ

[email protected]