ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผศ.ทิวาพร ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

[email protected]

พ.ท.หญิงสาวิตรี
แย้มศรีบัว
[email protected]

 

อาจารย์ อาภรณ์
ศรีชัย

[email protected]

 

อาจารย์ ฟารีดา
คชฤทธิ์

[email protected]

อาจารย์ กิ่งกาญจน์
ไชยบุศย์

[email protected]