คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ภาควิชาอายุศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันก่อนการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ

ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอกล่าว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง