ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก

อาจารย์ มลิจันทร์ เกียรติสังวร

หัวหน้าภาคการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

 

อาจารย์ แว่นใจ นาคะสุวรรณ

 

อาจารย์ มธุรส
จันทร์แสงศรี

 

อาจารย์ ธิดีพร
พันธุ์บ้านแหลม