ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ สมบูรณ์  ขอสกุล

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

[email protected]

 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี
หงษ์พานิช
[email protected]

 

ดร. พิลาส
สว่างสุนทรเวศย์
[email protected]

 

อาจารย์ คชาภรณ์
ศรีพารัตน์
[email protected]

 

อาจารย์มนัสศรี
ไพบูลย์ศิริ
[email protected]

 

อาจารย์พันนิภา
นวลอนันต์
[email protected]

 

อาจารย์ขวัญสุวีย์
อภิจันทรเมธากุล
[email protected]

 

อาจารย์โศภิษฐ์
สุวรรณเกษาวงษ์
[email protected]

 

อาจารย์นิธิตา
ธารีเพียร
[email protected]

 

อาจารย์จิฬาวัจน์
เลิกนอก
[email protected]