โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

 

ผศ.พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช

หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

 

อาจารย์ คชาภรณ์  ศรีพารัตน์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์วรรณดา
มลิวรรณ์
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 

น.ต.หญิงดร. สิริกาญจน์
กระจ่างโพธิ์

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

ผศ.ดร.ไพลิน
นุกุลกิจ

วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 

อาจารย์ณิชชาภัทร
ธนศิริรักษ์

วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 

อาจารย์สาวิตรี
แย้มศรีบัว
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

อาจารย์มลิจันทร์  เกียรติสังวร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 

อาจารย์ นต.หญิง ดร.สิริกาญจน์  กระจ่างโพธ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

อาจารย์ ดร.ภัทรพิชชา ครุฑทางคะ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก

 

อาจารย์ สมบูรณ์  ขอสกุล

หัวหน้าบภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 

ผศ.ทิวาพร  ฟูเฟื่อง
ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช