โครงสร้างฝ่ายบริหาร

อาจารย์ จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อาจารย์กาญจนา  อาชีพ

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาบุคลากร

 

อาจารย์ ขวัญสุรีย์
อภิจันทรเมธากุล

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

 

อาจารย์ จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารความเสี่ยง

อาจารย์ฉัตรสิริ  ฉัตรภูติ

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารความเสี่ยง